Om Inderøyprofilen

 

Bakgrunnen for dette prosjektet «Inderøyprofilen. Best – i lag» er det arbeidet som ble gjennomført i programmet «Inderøy 2020», et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre høsten 2009. De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020:tekstboks

  • Økt bolyst, bokraft og tilflytning.
  • Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
  • En varig nyskapings- og utviklingskultur

Forslag om å starte et forprosjekt for utredning og planlegging av profilering av arrangement i Inderøy fra februar/mars 2016 kom etter innspill fra Frivillig Inderøy.

Prosjektet omhandler profilering av Inderøy som kommune og reisemål. Profilering kan gjøres på mange og ulike måter. Kommunen har invitert innbyggere, næringsliv, lag og foreninger med flere til å komme med innspill til hvordan dette kunne gjøres. F.eks. via bannere, skilting, internett, veggreklame osv. Dette ble også gjort for å skape en felles forståelse og forankring av prosjektet i Inderøy. Inderøyprofilen slik du ser den her – har blitt utarbeidet av Pronomen.no i nært samarbeid med Inderøy kommune og mange andre som har kommet med innspill i prosjektperioden.

Vår verdiplattform

Inderøyprofilen er tuftet på en gjennomgående visjon om å være « Best – i lag». I visjonen Best - i lag formuleres en ambisjon og en arbeidsmåte for hele Inderøysamfunnet. Ambisjonen bidrar til de beste betingelser for å lykkes med å utvikle Inderøy. Metoden og arbeidsmåten er tett samarbeid og samhandling på alle plan.
  • Vi presterer i lag!
  • Det er lov å ha høye mål og det er lov å lykkes.
  • Ildsjelene skal verdsettes.
  • Engasjement og forbedringsvilje er en forutsetning for å virkeliggjøre våre ambisjoner.
Inderøy assosieres gjerne med « Den Gyldne Omveg» og Nils Aas som to gode - av flere eksempler - på å profilere Inderøy på en fremragende og god måte. Våre tre grunnverdier ligger i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå.
  • Åpenhet – åpen for nye ideer og andres meninger, åpenhet for andre kulturer og folk
  • Raushet – vær tolerant og ydmyk, bidra til å skape muligheter for andre, vise omsorg
  • Respekt – ta godt imot nye innbyggere, være gode lyttere, bidra til likhet for alle
Inderøysamfunnet skal gjennom åpenhet, raushet og respekt vise vei i omdømmebygging og stedstutvikling.