Om Inderøyprofilen

 

Bakgrunnen for dette prosjektet «Inderøyprofilen. Best – i lag» er det arbeidet som ble gjennomført i programmet «Inderøy 2020», et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre høsten 2009. De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020:tekstboks

 • Økt bolyst, bokraft og tilflytning.
 • Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
 • En varig nyskapings- og utviklingskultur

Forslag om å starte et forprosjekt for utredning og planlegging av profilering av arrangement i Inderøy fra februar/mars 2016 kom etter innspill fra Frivillig Inderøy.

Prosjektet omhandler profilering av Inderøy som kommune og reisemål. Profilering kan gjøres på mange og ulike måter. Kommunen har invitert innbyggere, næringsliv, lag og foreninger med flere til å komme med innspill til hvordan dette kunne gjøres. F.eks. via bannere, skilting, internett, veggreklame osv. Dette ble også gjort for å skape en felles forståelse og forankring av prosjektet i Inderøy. Inderøyprofilen slik du ser den her – har blitt utarbeidet av Pronomen.no i nært samarbeid med Inderøy kommune og mange andre som har kommet med innspill i prosjektperioden.

Retningslinjer for bruk av profilen

 • Inderøy kommune eier Inderøyprofilen og øverste ansvarlig er rådmannen.
 • Inderøyprofilen kan brukes av alle som ønsker å framstille Inderøy på en positiv måte
 • Inderøyprofilen sin logo skal alltid brukes i kombinasjon med egen profil. Det er kun Inderøy kommune som kan benytte Inderøyprofilen sin logo alene. Ønsket resultat med å kombinere din logo sammen med Inderøyprofilen sin logo – er å bygge et positivt omdømme for Inderøy
 • Det finnes ulike profilelement som kan benyttes i tillegg til Inderøyprofilen som egen logo.
 • Disse kan kombineres med egen profil slik at det framstår en tydelig avsender av budskapet

Vår verdiplattform

Inderøyprofilen er tuftet på en gjennomgående visjon om å være « Best – i lag». I visjonen Best – i lag formuleres en ambisjon og en arbeidsmåte for hele Inderøysamfunnet. Ambisjonen bidrar til de beste betingelser for å lykkes med å utvikle Inderøy. Metoden og arbeidsmåten er tett samarbeid og samhandling på alle plan.

 • Vi presterer i lag!
 • Det er lov å ha høye mål og det er lov å lykkes.
 • Ildsjelene skal verdsettes.
 • Engasjement og forbedringsvilje er en forutsetning for å virkeliggjøre våre ambisjoner.

Inderøy assosieres gjerne med « Den Gyldne Omveg» og Nils Aas som to gode – av flere eksempler – på å profilere Inderøy på en fremragende og god måte.

Våre tre grunnverdier ligger i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå.

 • Åpenhet – åpen for nye ideer og andres meninger, åpenhet for andre kulturer og folk
 • Raushet – vær tolerant og ydmyk, bidra til å skape muligheter for andre, vise omsorg
 • Respekt – ta godt imot nye innbyggere, være gode lyttere, bidra til likhet for alle

Inderøysamfunnet skal gjennom åpenhet, raushet og respekt vise vei i omdømmebygging og stedstutvikling.

Hvorfor er det utviklet en merkevare for Inderøy?

Hensikten med Inderøyprofilen er å skape (nye) muligheter for alle i Inderøy som ønsker profilering og hvor dette enkelt kan gjenskapes og gjennomføres over tid, uavhengig av tidsperiode i året.

 • At innbyggere og besøkende kjenner til og vet når aktiviteter (arrangement) skjer i Inderøy.
 • At det blir en synlig profilering av aktører/ aktiviteter/ arrangement i Inderøy før – og under gjennomføring.
 • At det skapes profileringsflater som kan gjenbrukes over tid.
 • At en bidrar til omdømmebygging og stedsidentitet som gjør Inderøy kommune til et attraktivt sted å besøke og et ettertraktet sted å bo.
 • At vi bidrar til samhandling mellom kommunen og samfunnet — Inderøy, «Best – i lag» hvor kommunen også kan/ bør være en aktør i profileringen.

Hvem eier profilen?

Inderøy kommune eier Inderøyprofilen.

Vi har i fellesskap med andre utviklet verktøy til vår egen merkevare – Inderøy – som kan benyttes av alle. Det være seg bedrifter, lag, foreninger, arrangører og andre som ønsker å profilere Inderøy på en positiv måte. Inderøy kommune har et eget omdømme – og profilutvalg som tar stilling til overordnede spørsmål knyttet til Inderøyprofilen.

Inderøyprofilen

Inderøylogoen

Et av profilelementene er Skarnsundbrua som her vises i en omtegnet variant av Inderøy kommunes profilelement. Logoen består av en fjærastein og slagordet “Best – i lag”. Fjærasteinen symboliserer Inderøy sin tilknytning til sjøen med over 18 mil med strandlinje.

Slagordet "Best - i lag"

«Best – i lag» lånes fra Inderøy kommunes visjon. Håndskrevet.

Farger

Fargene er kraftige og gjenspeiler Inderøy på en frisk måte. Kan brukes i ulike grader, her vist i 20%-trinn. For produkter der farge er spesielt viktig brukes helst ferdigblandete Pantone- farger.

Skrifttyper

Myriad Pro
Myriad Pro er en grotesk skrifttype med rene, enkle former.

Semibold SemiCondensed Italic brukes til overskrifter:

myriad pro semi bold semi condensed italic

Light SemiCondensed brukes til brødtekst:

myriad pro light semi condensed

Symbolet

Skarnsundbrua i perspektiv. Inderøy kommunes visuelle element er utgangspunkt for ett av Inderøyprofillens element.

symbol skarnsundsbrua

Last ned SKARNSUNDBRUA for trykk

Last ned SKARNSUNDBRUA for skjerm

Visuelt element

En topp-/bunnfelt til bruk i presentasjoner, plakater, annonser. Variabel bredde for best mulig utnyttelse ved lave formater og små arealer.

Feltet kan brukes til innplassering av egne logoer og merker.

Grafisk fyllstoff

Bølger, bobler, skyer. Brukes med forsiktighet.

grafisk fyllstoff skyer

Last ned DEKORELEMENT for trykk

Last ned DEKORELEMENT for skjerm

grafisk fyllstoff bølger

Last ned DEKORELEMENT 2 for trykk

Last ned DEKORELEMENT 2 for skjerm

grafisk fyllstoff bobler

Last ned DEKORLISTER for trykk

Last ned DEKORLISTER for skjerm

Grafisk flatedeling

Bølger, bobler, skyer.

Profilflater

Pr. i dag finnes det har 8 punktfester i lyktestolper langs FV 755 fra Shell-stasjonen mot kirka. Disse punktene kan brukes med gateflagg for å profilere. Vi ønsker å tilby flere fysiske steder for profilering, men like så viktig også å kunne profilere digitalt. Dette er under arbeid og vi mottar gjerne innspill fra dere.

Vi har også i løpet av året 2016 fått laget et profileringsskilt på 3 x 3.5 m som står ved utgangen av Lydersen svingene, sett fra Røra. Skilt benyttes pr. i dag til å profilere Inderøy.


Her følger en link til reklame langs offentlig veg hentet fra vegvesenets sider:
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/sette+opp+reklame

Eksempel på Inderøyprofilen i bruk

Inderøylogoen kan brukes av alle (bedrifter, arrangører, lag og foreninger) som ønsker å profilere Inderøy på en positiv måte. Inderøylogoen skal alltid brukes i kombinasjon med egen profil. Dette betyr at kun Inderøy kommune, som eier av profilen, kan anvende ren Inderøyprofil i sin helhet. Det er ikke anledning til å bruke Inderøyprofilens foto, slagord, historier eller profil- elementer uten samtidig å bruke Inderøylogoen. Se forøvrig retningslinjer for bruk av Inderøyprofilen.

Profilering av markedsmatriell

Arrangementannonse med Inderøyprofilen

Testversjon der fargen er lånt fra InderøyFest-profilen:

eksempel inderoyfest

Gateflagg med Inderøyprofilen

Testversjon der fargen er lånt fra InderøyFest-profilen:

eksempel 2 InderøyFest

Virksomhets- og foreningslogo med Inderøyprofilen

eksempel 3 virksomhet

eksempel 4 virksomhet

Virksomhetslogo med Inderøyprofilen

eksempel 5 virksomhet

Logosammensetting

Virksomhetslogo med Inderøyprofil. Positiv versjon skilles med tynn strek:

akset logo eksempel 1

akset logo eksempel 2

 

Virksomhetslogo med Inderøyprofill – gråtoner eller profilfarge som står best til virksomhetens fargeprofil:

vangs- ogo eksempel 1

vangs logo eksempel 2

vangs logo eksempel 3